ارائه محصولات با قیمت و کیفیت مناسب خط مشی ماست

لیست اتصالات گالوانیزه برزیلی اورجینال و اصل ارائه شده توسط بازرگانی سپاهان

تلفن پاسخگویی : 09123037320  -  55699853 -55160921

اتصالات گالوانیزه برزیل اصل
 1. بوشن لبه دار گالوانیزه 1 اینچ توپی برزیل
 2. بوشن لبه دار گالوانیزه 1,1/2 اینچ توپی برزیل
 3. بوشن لبه دار گالوانیزه 1,1/4 اینچ توپی برزیل
 4. بوشن لبه دار گالوانیزه 1/2 اینچ توپی برزیل
 5. بوشن لبه دار گالوانیزه 2 اینچ توپی برزیل
 6. بوشن لبه دار گالوانیزه 2,1/2 اینچ توپی برزیل
 7. بوشن لبه دار گالوانیزه 3 اینچ توپی برزیل
 8. بوشن لبه دار گالوانیزه 3/4 اینچ توپی برزیل
 9. بوشن لبه دار گالوانیزه 4 اینچ توپی برزیل
 10. بوشن لبه دار گالوانیزه 5 اینچ توپی برزیل
 11. بوشن لبه دار گالوانیزه 6 اینچ توپی برزیل
 12. تبدیل گالوانیزه 1*1,1/2 اینچ توپی برزیل
 13. تبدیل گالوانیزه 1*1,1/4 اینچ توپی برزیل
 14. تبدیل گالوانیزه 1*1/2 اینچ توپی برزیل
 15. تبدیل گالوانیزه 1*2 اینچ توپی برزیل
 16. تبدیل گالوانیزه 1*2,1/2 اینچ توپی برزیل
 17. تبدیل گالوانیزه 1*3 اینچ توپی برزیل
 18. تبدیل گالوانیزه 1,1/2*1/2 اینچ توپی برزیل
 19. تبدیل گالوانیزه 1,1/2*2 اینچ توپی برزیل
 20. تبدیل گالوانیزه 1,1/2*2,1/2 اینچ توپی برزیل
 21. تبدیل گالوانیزه 1,1/2*3 اینچ توپی برزیل
 22. تبدیل گالوانیزه 1,1/2*4 اینچ توپی برزیل
 23. تبدیل گالوانیزه 1,1/4*1,1/2 اینچ توپی برزیل
 24. تبدیل گالوانیزه 1,1/4*1/2 اینچ توپی برزیل
 25. تبدیل گالوانیزه 1,1/4*2 اینچ توپی برزیل
 26. تبدیل گالوانیزه 1,1/4*2,1/2 اینچ توپی برزیل
 27. تبدیل گالوانیزه 1,1/4*3 اینچ توپی برزیل
 28. تبدیل گالوانیزه 1,1/4*4 اینچ توپی برزیل
 29. تبدیل گالوانیزه 2*1/2 اینچ توپی برزیل
 30. تبدیل گالوانیزه 2*2,1/2 اینچ توپی برزیل
 31. تبدیل گالوانیزه 2*3 اینچ توپی برزیل
 32. تبدیل گالوانیزه 2*4 اینچ توپی برزیل
 33. تبدیل گالوانیزه 2,1/2*1/2 اینچ توپی برزیل
 34. تبدیل گالوانیزه 2,1/2*3 اینچ توپی برزیل
 35. تبدیل گالوانیزه 2,1/2*4 اینچ توپی برزیل
 36. تبدیل گالوانیزه 3*4 اینچ توپی برزیل
 37. تبدیل گالوانیزه 3/4*1 اینچ توپی برزیل
 38. تبدیل گالوانیزه 3/4*1,1/2 اینچ توپی برزیل
 39. تبدیل گالوانیزه 3/4*1,1/4 اینچ توپی برزیل
 40. تبدیل گالوانیزه 3/4*1/2 اینچ توپی برزیل
 41. تبدیل گالوانیزه 3/4*2 اینچ توپی برزیل
 42. تبدیل گالوانیزه 3/4*2,1/2 اینچ توپی برزیل
 43. تبدیل گالوانیزه 3/4*3 اینچ توپی برزیل
 44. درپوش نری گالوانیزه 1 اینچ توپی برزیل
 45. درپوش نری گالوانیزه 1,1/2 اینچ توپی برزیل
 46. درپوش نری گالوانیزه 1,1/4 اینچ توپی برزیل
 47. درپوش نری گالوانیزه 1/2 اینچ توپی برزیل
 48. درپوش نری گالوانیزه 2 اینچ توپی برزیل
 49. درپوش نری گالوانیزه 2,1/2 اینچ توپی برزیل
 50. درپوش نری گالوانیزه 3 اینچ توپی برزیل
 51. درپوش نری گالوانیزه 3/4 اینچ توپی برزیل
 52. روپچ توپیچ گالوانیزه 1 ینچ توپی برزیل
 53. روپچ توپیچ گالوانیزه 1,1/4 اینچ توپی برزیل
 54. روپچ توپیچ گالوانیزه 1/2 اینچ توپی برزیل
 55. روپچ توپیچ گالوانیزه 3/4 اینچ توپی برزیل
 56. زانو گالوانیزه 45 سایز 1 اینچ توپی برزیل
 57. زانو گالوانیزه 45 سایز 1,1/2 اینچ توپی برزیل
 58. زانو گالوانیزه 45 سایز 1,1/4 اینچ توپی برزیل
 59. زانو گالوانیزه 45 سایز 1/2 اینچ توپی برزیل
 60. زانو گالوانیزه 45 سایز 2 اینچ توپی برزیل
 61. زانو گالوانیزه 45 سایز 2,1/2 اینچ توپی برزیل
 62. زانو گالوانیزه 45 سایز 3 اینچ توپی برزیل
 63. زانو گالوانیزه 45 سایز 3/4 اینچ توپی برزیل
 64. زانو گالوانیزه 45 سایز 4 اینچ توپی برزیل
 65. زانو گالوانیزه 90 سایز 1 اینچ توپی برزیل
 66. زانو گالوانیزه 90 سایز 1,1/2 اینچ توپی برزیل
 67. زانو گالوانیزه 90 سایز 1,1/4 اینچ توپی برزیل
 68. زانو گالوانیزه 90 سایز 1/2 اینچ توپی برزیل
 69. زانو گالوانیزه 90 سایز 2 اینچ توپی برزیل
 70. زانو گالوانیزه 90 سایز 2,1/2 اینچ توپی برزیل
 71. زانو گالوانیزه 90 سایز 3 اینچ توپی برزیل
 72. زانو گالوانیزه 90 سایز 3/4 اینچ توپی برزیل
 73. زانو گالوانیزه 90 سایز 4 اینچ توپی برزیل
 74. زانو گالوانیزه 90 سایز 5 اینچ توپی برزیل
 75. زانو گالوانیزه 90 سایز 6 اینچ توپی برزیل
 76. سه راه تبدیلی 1*1,1/4 اینچ توپی برزیل
 77. سه راه تبدیلی 1*1/2 اینچ توپی برزیل
 78. سه راه تبدیلی 1*2 اینچ توپی برزیل
 79. سه راه تبدیلی 1*2,1/2 اینچ توپی برزیل
 80. سه راه تبدیلی 1*3 اینچ توپی برزیل
 81. سه راه تبدیلی 1*3/4 اینچ توپی برزیل
 82. سه راه تبدیلی 1*4 اینچ توپی برزیل
 83. سه راه تبدیلی 1,1/2*1 اینچ توپی برزیل
 84. سه راه تبدیلی 1,1/2*1,1/4 اینچ توپی برزیل
 85. سه راه تبدیلی 1,1/2*1/2 اینچ توپی برزیل
 86. سه راه تبدیلی 1,1/2*2 اینچ توپی برزیل
 87. سه راه تبدیلی 1,1/2*2,1/2 اینچ توپی برزیل
 88. سه راه تبدیلی 1,1/2*3 اینچ توپی برزیل
 89. سه راه تبدیلی 1,1/2*3/4 اینچ توپی برزیل
 90. سه راه تبدیلی 1,1/2*4 اینچ توپی برزیل
 91. سه راه تبدیلی 1,1/4*1/2 اینچ توپی برزیل
 92. سه راه تبدیلی 1,1/4*2 اینچ توپی برزیل
 93. سه راه تبدیلی 1,1/4*2,1/2 اینچ توپی برزیل
 94. سه راه تبدیلی 1,1/4*3 اینچ توپی برزیل
 95. سه راه تبدیلی 1,1/4*3/4 اینچ توپی برزیل
 96. سه راه تبدیلی 1,1/4*4 اینچ توپی برزیل
 97. سه راه تبدیلی 2*1/2 اینچ توپی برزیل
 98. سه راه تبدیلی 2*2,1/2 اینچ توپی برزیل
 99. سه راه تبدیلی 2*3 اینچ توپی برزیل
 100. سه راه تبدیلی 2*3/4 اینچ توپی برزیل
 101. سه راه تبدیلی 2*4 اینچ توپی برزیل
 102. سه راه تبدیلی 2,1/2*1/2 اینچ توپی برزیل
 103. سه راه تبدیلی 2,1/2*3 اینچ توپی برزیل
 104. سه راه تبدیلی 2,1/2*3/4 اینچ توپی برزیل
 105. سه راه تبدیلی 2,1/2*4 اینچ توپی برزیل
 106. سه راه تبدیلی 3*4 اینچ توپی برزیل
 107. سه راه مساوی گالوانیزه 1 اینچ توپی برزیل
 108. سه راه مساوی گالوانیزه 1,1/2 اینچ توپی برزیل
 109. سه راه مساوی گالوانیزه 1,1/4 اینچ توپی برزیل
 110. سه راه مساوی گالوانیزه 1/2 اینچ توپی برزیل
 111. سه راه مساوی گالوانیزه 2 اینچ توپی برزیل
 112. سه راه مساوی گالوانیزه 2,1/2 اینچ توپی برزیل
 113. سه راه مساوی گالوانیزه 3 اینچ توپی برزیل
 114. سه راه مساوی گالوانیزه 3/4 اینچ توپی برزیل
 115. سه راه مساوی گالوانیزه 4 اینچ توپی برزیل
 116. مغزی گالوانیزه 1 اینچ توپی برزیل
 117. مغزی گالوانیزه 1,1/2 اینچ توپی برزیل
 118. مغزی گالوانیزه 1,1/4 اینچ توپی برزیل
 119. مغزی گالوانیزه 1/2 اینچ توپی برزیل
 120. مغزی گالوانیزه 2 اینچ توپی برزیل
 121. مغزی گالوانیزه 2,1/2 اینچ توپی برزیل
 122. مغزی گالوانیزه 3 اینچ توپی برزیل
 123. مغزی گالوانیزه 3/4 اینچ توپی برزیل
 124. مغزی گالوانیزه 4 اینچ توپی برزیل
 125. مغزی گالوانیزه 5 اینچ توپی برزیل
 126. مغزی گالوانیزه 6 اینچ توپی برزیل
 127. مهره ماسوره گالوانیزه 1 اینچ توپی برزیل
 128. مهره ماسوره گالوانیزه 1,1/2 اینچ توپی برزیل
 129. مهره ماسوره گالوانیزه 1,1/4 اینچ توپی برزیل
 130. مهره ماسوره گالوانیزه 1/2 اینچ توپی برزیل
 131. مهره ماسوره گالوانیزه 2 اینچ توپی برزیل
 132. مهره ماسوره گالوانیزه 2,1/2 اینچ توپی برزیل
 133. مهره ماسوره گالوانیزه 3 اینچ توپی برزیل
 134. مهره ماسوره گالوانیزه 3/4 اینچ توپی برزیل
 135. مهره ماسوره گالوانیزه 4 اینچ توپی برزیل
 136. چپقی گالوانیزه 2 اینچ توپی برزیل
 137. چپقی گالوانیزه 1 اینچ توپی برزیل
 138. چپقی گالوانیزه 1,1/2 اینچ توپی برزیل
 139. چپقی گالوانیزه 1,1/4 اینچ توپی برزیل
 140. چپقی گالوانیزه 1/2 اینچ توپی برزیل
 141. چپقی گالوانیزه 2,1/2 اینچ توپی برزیل
 142. چپقی گالوانیزه 3 اینچ توپی برزیل
 143. چپقی گالوانیزه 3/4 اینچ توپی برزیل
 144. چپقی گالوانیزه 4 اینچ توپی برزیل
 145. چپقی گالوانیزه 45 سایز 3/4 اینچ توپی برزیل
 146. چپقی گالوانیزه 45 سایز 1 اینچ توپی برزیل
 147. چپقی گالوانیزه 45 سایز 1/2ینچ توپی برزیل

ادرس : تهران خیابان خیام شمالی، بالاتر ازچهارراه گلوبندک  ، روبه روی کاخ دادگستری ، پلاک 906

تلفن تماس : 55699853 -55160921

فکس :55602203 

موبایل: 09123037320

موبایل: 09123037320