ارائه محصولات با قیمت و کیفیت مناسب خط مشی ماست

فهرست اتصالات گالوانیزه جورج فیشر و ارائه شده توسط بازرگانی سپاهان

تلفن پاسخگویی : 09123037320  -  55699853 -55160921

 1. نام کالا
 2. زانو گالوانیزه ۹۰ سایز ۱/۲ اینچ جورج فیشر
 3. زانو گالوانیزه ۹۰ سایز ۳/۴ اینچ جورج فیشر
 4. زانو گالوانیزه ۹۰ سایز ۱ اینچ جورج فیشر
 5. زانو گالوانیزه ۹۰ سایز ۱,۱/۴ اینچ جورج فیشر
 6. زانو گالوانیزه ۹۰ سایز ۱,۱/۲ اینچ جورج فیشر
 7. زانو گالوانیزه ۹۰ سایز ۲ اینچ جورج فیشر
 8. زانو گالوانیزه ۹۰ سایز ۲,۱/۲ اینچ جورج فیشر
 9. زانو گالوانیزه ۹۰ سایز ۳ اینچ جورج فیشر
 10. زانو گالوانیزه ۹۰ سایز ۴ اینچ جورج فیشر
 11. زانو گالوانیزه ۴۵ سایز ۱/۲ جورج فیشر
 12. سه راه مساوی گالوانیزه ۱/۲ اینچ جورج فیشر
 13. سه راه مساوی گالوانیزه ۳/۴ اینچ جورج فیشر
 14. سه راه مساوی گالوانیزه ۱ اینچ جورج فیشر
 15. سه راه مساوی گالوانیزه ۱,۱/۴ اینچ جورج فیشر
 16. سه راه مساوی گالوانیزه ۱,۱/۲ اینچ جورج فیشر
 17. سه راه مساوی گالوانیزه ۲ اینچ جورج فیشر
 18. سه راه مساوی گالوانیزه ۲,۱/۲ اینچ جورج فیشر
 19. سه راه مساوی گالوانیزه ۳ اینچ جورج فیشر
 20. سه راه مساوی گالوانیزه ۴ اینچ جورج فیشر
 21. چپقی گالوانیزه ۱/۲ اینچ جورج فیشر
 22. چپقی گالوانیزه ۳/۴ اینچ جورج فیشر
 23. چپقی گالوانیزه ۱ اینچ جورج فیشر
 24. چپقی گالوانیزه ۱,۱/۴ اینچ جورج فیشر
 25. چپقی گالوانیزه ۱,۱/۲ اینچ جورج فیشر
 26. چپقی گالوانیزه ۲ اینچ جورج فیشر
 27. چپقی گالوانیزه ۲,۱/۲ اینچ جورج فیشر
 28. چپقی گالوانیزه ۳ اینچ جورج فیشر
 29. چپقی گالوانیزه ۴ اینچ جورج فیشر
 30. چپقی گالوانیزه ۴۵ سایز ۱/۲ینچ جورج فیشر
 31. چپقی گالوانیزه ۴۵ سایز ۳/۴ اینچ جورج فیشر
 32. چپقی گالوانیزه ۴۵ سایز ۱ اینچ جورج فیشر
 33. روپیچ توپیچ گالوانیزه ۱/۲ اینچ جورج فیشر
 34. روپیچ توپیچ گالوانیزه ۳/۴ اینچ جورج فیشر
 35. روپیچ توپیچ گالوانیزه ۱ ینچ جورج فیشر
 36. روپیچ توپیچ گالوانیزه ۱,۱/۴ اینچ جورج فیشر
 37. مغزی گالوانیزه ۱/۲ اینچ جورج فیشر
 38. مغزی گالوانیزه ۳/۴ اینچ جورج فیشر
 39. مغزی گالوانیزه ۱ اینچ جورج فیشر
 40. مغزی گالوانیزه ۱,۱/۴ اینچ جورج فیشر
 41. مغزی گالوانیزه ۱,۱/۲ اینچ جورج فیشر
 42. مغزی گالوانیزه ۲ اینچ جورج فیشر
 43. مغزی گالوانیزه ۲,۱/۲ اینچ جورج فیشر
 44. مغزی گالوانیزه ۳ اینچ جورج فیشر
 45. مغزی گالوانیزه ۴ اینچ جورج فیشر
 46. بوشن لبه دار گالوانیزه ۱/۲ اینچ جورج فیشر
 47. بوشن لبه دار گالوانیزه ۳/۴ اینچ جورج فیشر
 48. بوشن لبه دار گالوانیزه ۱ اینچ جورج فیشر
 49. بوشن لبه دار گالوانیزه ۱,۱/۴ اینچ جورج فیشر
 50. بوشن لبه دار گالوانیزه ۱,۱/۲ اینچ جورج فیشر
 51. بوشن لبه دار گالوانیزه ۲ اینچ جورج فیشر
 52. بوشن لبه دار گالوانیزه ۲,۱/۲ اینچ جورج فیشر
 53. بوشن لبه دار گالوانیزه ۳ اینچ جورج فیشر
 54. بوشن لبه دار گالوانیزه ۴ اینچ جورج فیشر
 55. مهره ماسوره گالوانیزه ۱/۲ اینچ جورج فیشر
 56. مهره ماسوره گالوانیزه ۳/۴ اینچ جورج فیشر
 57. مهره ماسوره گالوانیزه ۱ اینچ جورج فیشر
 58. مهره ماسوره گالوانیزه ۱,۱/۴ اینچ جورج فیشر
 59. مهره ماسوره گالوانیزه ۱,۱/۲ اینچ جورج فیشر
 60. مهره ماسوره گالوانیزه ۲ اینچ جورج فیشر
 61. مهره ماسوره گالوانیزه ۲,۱/۲ اینچ جورج فیشر
 62. مهره ماسوره گالوانیزه ۳ اینچ جورج فیشر
 63. مهره ماسوره گالوانیزه ۴ اینچ جورج فیشر
 64. درپوش نری گالوانیزه ۱/۲ اینچ جورج فیشر
 65. تبدیل گالوانیزه ۳/۴*۱/۲ اینچ جورج فیشر
 66. تبدیل گالوانیزه ۳/۴*۱ اینچ جورج فیشر
 67. تبدیل گالوانیزه ۳/۴*۱,۱/۴ اینچ جورج فیشر
 68. تبدیل گالوانیزه ۳/۴*۱,۱/۲ اینچ جورج فیشر
 69. تبدیل گالوانیزه ۳/۴*۲ اینچ جورج فیشر
 70. تبدیل گالوانیزه ۳/۴*۲,۱/۲ اینچ جورج فیشر
 71. تبدیل گالوانیزه ۳/۴*۳ اینچ جورج فیشر
 72. تبدیل گالوانیزه ۱*۱/۲ اینچ جورج فیشر
 73. تبدیل گالوانیزه ۱*۱,۱/۴ اینچ جورج فیشر
 74. تبدیل گالوانیزه ۱*۱,۱/۲ اینچ جورج فیشر
 75. تبدیل گالوانیزه ۱*۲ اینچ جورج فیشر
 76. تبدیل گالوانیزه ۱*۲,۱/۲ اینچ جورج فیشر
 77. تبدیل گالوانیزه ۱*۳ اینچ جورج فیشر
 78. تبدیل گالوانیزه ۱,۱/۴*۱/۲ اینچ جورج فیشر
 79. تبدیل گالوانیزه ۱,۱/۴*۱,۱/۲ اینچ جورج فیشر
 80. تبدیل گالوانیزه ۱,۱/۴*۲ اینچ جورج فیشر
 81. تبدیل گالوانیزه ۱,۱/۴*۲,۱/۲ اینچ جورج فیشر
 82. تبدیل گالوانیزه ۱,۱/۴*۳ اینچ جورج فیشر
 83. تبدیل گالوانیزه ۱,۱/۴*۴ اینچ جورج فیشر
 84. تبدیل گالوانیزه ۱,۱/۲*۱/۲ اینچ جورج فیشر
 85. تبدیل گالوانیزه ۱,۱/۲*۲ اینچ جورج فیشر
 86. تبدیل گالوانیزه ۱,۱/۲*۲,۱/۲ اینچ جورج فیشر
 87. تبدیل گالوانیزه ۱,۱/۲*۳ اینچ جورج فیشر
 88. تبدیل گالوانیزه ۱,۱/۲*۴ اینچ جورج فیشر
 89. تبدیل گالوانیزه ۲*۱/۲ اینچ جورج فیشر
 90. تبدیل گالوانیزه ۲*۲,۱/۲ اینچ جورج فیشر
 91. تبدیل گالوانیزه ۲*۳ اینچ جورج فیشر
 92. تبدیل گالوانیزه ۲*۴ اینچ جورج فیشر
 93. تبدیل گالوانیزه ۲,۱/۲*۱/۲ اینچ جورج فیشر
 94. تبدیل گالوانیزه ۲,۱/۲*۳ اینچ جورج فیشر
 95. تبدیل گالوانیزه ۲,۱/۲*۴ اینچ جورج فیشر
 96. تبدیل گالوانیزه ۳*۴ اینچ جورج فیشر
 97. سه راه تبدیلی ۱,۱/۲*۱/۲ اینچ جورج فیشر
 98. سه راه تبدیلی ۱,۱/۲*۳/۴ اینچ جورج فیشر
 99. سه راه تبدیلی ۱,۱/۲*۱ اینچ جورج فیشر
 100. سه راه تبدیلی ۱,۱/۲*۱,۱/۴ اینچ جورج فیشر
 101. سه راه تبدیلی ۱,۱/۲*۲ اینچ جورج فیشر
 102. سه راه تبدیلی ۱,۱/۲*۲,۱/۲ اینچ جورج فیشر
 103. سه راه تبدیلی ۱,۱/۲*۳ اینچ جورج فیشر
 104. سه راه تبدیلی ۱,۱/۲*۴ اینچ جورج فیشر
 105. سه راه تبدیلی ۱*۱/۲ اینچ جورج فیشر
 106. سه راه تبدیلی ۱*۳/۴ اینچ جورج فیشر
 107. سه راه تبدیلی ۱*۱,۱/۴ اینچ جورج فیشر
 108. سه راه تبدیلی ۱*۲ اینچ جورج فیشر
 109. سه راه تبدیلی ۱*۲,۱/۲ اینچ جورج فیشر
 110. سه راه تبدیلی ۱*۳ اینچ جورج فیشر
 111. سه راه تبدیلی ۱*۴ اینچ جورج فیشر
 112. سه راه تبدیلی ۱,۱/۴*۱/۲ اینچ جورج فیشر
 113. سه راه تبدیلی ۱,۱/۴*۳/۴ اینچ جورج فیشر
 114. سه راه تبدیلی ۱,۱/۴*۲ اینچ جورج فیشر
 115. سه راه تبدیلی ۱,۱/۴*۲,۱/۲ اینچ جورج فیشر
 116. سه راه تبدیلی ۱,۱/۴*۳ اینچ جورج فیشر
 117. سه راه تبدیلی ۱,۱/۴*۴ اینچ جورج فیشر
 118. سه راه تبدیلی ۲*۱/۲ اینچ جورج فیشر
 119. سه راه تبدیلی ۲*۳/۴ اینچ جورج فیشر
 120. سه راه تبدیلی ۲*۲,۱/۲ اینچ جورج فیشر
 121. سه راه تبدیلی ۲*۳ اینچ جورج فیشر
 122. سه راه تبدیلی ۲*۴ اینچ جورج فیشر
 123. سه راه تبدیلی ۲,۱/۲*۱/۲ اینچ جورج فیشر
 124. سه راه تبدیلی ۲,۱/۲*۳/۴ اینچ جورج فیشر
 125. سه راه تبدیلی ۲,۱/۲*۳ اینچ جورج فیشر
 126. سه راه تبدیلی ۲,۱/۲*۴ اینچ جورج فیشر
 127. سه راه تبدیلی ۳*۴ اینچ جورج فیشر

ادرس : تهران خیابان خیام شمالی، بالاتر ازچهارراه گلوبندک  ، روبه روی کاخ دادگستری ، پلاک 906

تلفن تماس : 55699853 -55160921

فکس :55602203 

موبایل: 09123037320

موبایل: 09123037320