ارائه محصولات با قیمت و کیفیت مناسب خط مشی ماست

سایزهای اتصالات گالوانیزه برزیلی به همراه مشخصات فنی

تلفن پاسخگویی : 09123037320  -  55699853 -55160921

نام کالا

 • زانو گالوانیزه ۹۰ سایز ۱/۲ اینچ توپی برزیل
 • زانو گالوانیزه ۹۰ سایز ۳/۴ اینچ توپی برزیل
 • زانو گالوانیزه ۹۰ سایز ۱ اینچ توپی برزیل
 • زانو گالوانیزه ۹۰ سایز ۱,۱/۴ اینچ توپی برزیل
 • زانو گالوانیزه ۹۰ سایز ۱,۱/۲ اینچ توپی برزیل
 • زانو گالوانیزه ۹۰ سایز ۲ اینچ توپی برزیل
 • زانو گالوانیزه ۹۰ سایز ۲,۱/۲ اینچ توپی برزیل
 • زانو گالوانیزه ۹۰ سایز ۳ اینچ توپی برزیل
 • زانو گالوانیزه ۹۰ سایز ۴ اینچ توپی برزیل
 • زانو گالوانیزه ۴۵ سایز ۱/۲ اینچ توپی برزیل
 • سه راه مساوی گالوانیزه ۱/۲ اینچ توپی برزیل
 • سه راه مساوی گالوانیزه ۳/۴ اینچ توپی برزیل
 • سه راه مساوی گالوانیزه ۱ اینچ توپی برزیل
 • سه راه مساوی گالوانیزه ۱,۱/۴ اینچ توپی برزیل
 • سه راه مساوی گالوانیزه ۱,۱/۲ اینچ توپی برزیل
 • سه راه مساوی گالوانیزه ۲ اینچ توپی برزیل
 • سه راه مساوی گالوانیزه ۲,۱/۲ اینچ توپی برزیل
 • سه راه مساوی گالوانیزه ۳ اینچ توپی برزیل
 • سه راه مساوی گالوانیزه ۴ اینچ توپی برزیل
 • چپقی گالوانیزه ۴۵ سایز ۱/۲ینچ توپی برزیل
 • چپقی گالوانیزه ۴۵ سایز ۳/۴ اینچ توپی برزیل
 • چپقی گالوانیزه ۴۵ سایز ۱ اینچ توپی برزیل
 • چپقی گالوانیزه ۱/۲ اینچ توپی برزیل
 • چپقی گالوانیزه ۳/۴ اینچ توپی برزیل
 • چپقی گالوانیزه ۱ اینچ توپی برزیل
 • چپقی گالوانیزه ۱,۱/۴ اینچ توپی برزیل
 • چپقی گالوانیزه ۱,۱/۲ اینچ توپی برزیل
 • چپقی گالوانیزه ۲ اینچ توپی برزیل
 • چپقی گالوانیزه ۲,۱/۲ اینچ توپی برزیل
 • چپقی گالوانیزه ۳ اینچ توپی برزیل
 • چپقی گالوانیزه ۴ اینچ توپی برزیل
 • روپچ توپیچ گالوانیزه ۱/۲ اینچ توپی برزیل
 • روپچ توپیچ گالوانیزه ۳/۴ اینچ توپی برزیل
 • روپچ توپیچ گالوانیزه ۱ ینچ توپی برزیل
 • روپچ توپیچ گالوانیزه ۱,۱/۴ اینچ توپی برزیل
 • مغزی گالوانیزه ۱/۲ اینچ توپی برزیل
 • مغزی گالوانیزه ۳/۴ اینچ توپی برزیل
 • مغزی گالوانیزه ۱ اینچ توپی برزیل
 • مغزی گالوانیزه ۱,۱/۴ اینچ توپی برزیل
 • مغزی گالوانیزه ۱,۱/۲ اینچ توپی برزیل
 • مغزی گالوانیزه ۲ اینچ توپی برزیل
 • مغزی گالوانیزه ۲,۱/۲ اینچ توپی برزیل
 • مغزی گالوانیزه ۳ اینچ توپی برزیل
 • مغزی گالوانیزه ۴ اینچ توپی برزیل
 • بوشن لبه دار گالوانیزه ۱/۲ اینچ توپی برزیل
 • بوشن لبه دار گالوانیزه ۳/۴ اینچ توپی برزیل
 • بوشن لبه دار گالوانیزه ۱ اینچ توپی برزیل
 • بوشن لبه دار گالوانیزه ۱,۱/۴ اینچ توپی برزیل
 • بوشن لبه دار گالوانیزه ۱,۱/۲ اینچ توپی برزیل
 • بوشن لبه دار گالوانیزه ۲ اینچ توپی برزیل
 • بوشن لبه دار گالوانیزه ۲,۱/۲ اینچ توپی برزیل
 • بوشن لبه دار گالوانیزه ۳ اینچ توپی برزیل
 • بوشن لبه دار گالوانیزه ۴ اینچ توپی برزیل
 • مهره ماسوره گالوانیزه ۱/۲ اینچ توپی برزیل
 • مهره ماسوره گالوانیزه ۳/۴ اینچ توپی برزیل
 • مهره ماسوره گالوانیزه ۱ اینچ توپی برزیل
 • مهره ماسوره گالوانیزه ۱,۱/۴ اینچ توپی برزیل
 • مهره ماسوره گالوانیزه ۱,۱/۲ اینچ توپی برزیل
 • مهره ماسوره گالوانیزه ۲ اینچ توپی برزیل
 • مهره ماسوره گالوانیزه ۲,۱/۲ اینچ توپی برزیل
 • مهره ماسوره گالوانیزه ۳ اینچ توپی برزیل
 • مهره ماسوره گالوانیزه ۴ اینچ توپی برزیل
 • درپوش نری گالوانیزه ۱/۲ اینچ توپی برزیل
 • تبدیل گالوانیزه ۳/۴*۱/۲ اینچ توپی برزیل
 • تبدیل گالوانیزه ۳/۴*۱ اینچ توپی برزیل
 • تبدیل گالوانیزه ۳/۴*۱,۱/۴ اینچ توپی برزیل
 • تبدیل گالوانیزه ۳/۴*۱,۱/۲ اینچ توپی برزیل
 • تبدیل گالوانیزه ۳/۴*۲ اینچ توپی برزیل
 • تبدیل گالوانیزه ۳/۴*۲,۱/۲ اینچ توپی برزیل
 • تبدیل گالوانیزه ۳/۴*۳ اینچ توپی برزیل
 • تبدیل گالوانیزه ۱*۱/۲ اینچ توپی برزیل
 • تبدیل گالوانیزه ۱*۱,۱/۴ اینچ توپی برزیل
 • تبدیل گالوانیزه ۱*۱,۱/۲ اینچ توپی برزیل
 • تبدیل گالوانیزه ۱*۲ اینچ توپی برزیل
 • تبدیل گالوانیزه ۱*۲,۱/۲ اینچ توپی برزیل
 • تبدیل گالوانیزه ۱*۳ اینچ توپی برزیل
 • تبدیل گالوانیزه ۱,۱/۴*۱/۲ اینچ توپی برزیل
 • تبدیل گالوانیزه ۱,۱/۴*۱,۱/۲ اینچ توپی برزیل
 • تبدیل گالوانیزه ۱,۱/۴*۲ اینچ توپی برزیل
 • تبدیل گالوانیزه ۱,۱/۴*۲,۱/۲ اینچ توپی برزیل
 • تبدیل گالوانیزه ۱,۱/۴*۳ اینچ توپی برزیل
 • تبدیل گالوانیزه ۱,۱/۴*۴ اینچ توپی برزیل
 • تبدیل گالوانیزه ۱,۱/۲*۱/۲ اینچ توپی برزیل
 • تبدیل گالوانیزه ۱,۱/۲*۲ اینچ توپی برزیل
 • تبدیل گالوانیزه ۱,۱/۲*۲,۱/۲ اینچ توپی برزیل
 • تبدیل گالوانیزه ۱,۱/۲*۳ اینچ توپی برزیل
 • تبدیل گالوانیزه ۱,۱/۲*۴ اینچ توپی برزیل
 • تبدیل گالوانیزه ۲*۱/۲ اینچ توپی برزیل
 • تبدیل گالوانیزه ۲*۲,۱/۲ اینچ توپی برزیل
 • تبدیل گالوانیزه ۲*۳ اینچ توپی برزیل
 • تبدیل گالوانیزه ۲*۴ اینچ توپی برزیل
 • تبدیل گالوانیزه ۲,۱/۲*۱/۲ اینچ توپی برزیل
 • تبدیل گالوانیزه ۲,۱/۲*۳ اینچ توپی برزیل
 • تبدیل گالوانیزه ۲,۱/۲*۴ اینچ توپی برزیل
 • تبدیل گالوانیزه ۳*۴ اینچ توپی برزیل
 • سه راه تبدیلی ۱,۱/۲*۱/۲ اینچ توپی برزیل
 • سه راه تبدیلی ۱,۱/۲*۳/۴ اینچ توپی برزیل
 • سه راه تبدیلی ۱,۱/۲*۱ اینچ توپی برزیل
 • سه راه تبدیلی ۱,۱/۲*۱,۱/۴ اینچ توپی برزیل
 • سه راه تبدیلی ۱,۱/۲*۲ اینچ توپی برزیل
 • سه راه تبدیلی ۱,۱/۲*۲,۱/۲ اینچ توپی برزیل
 • سه راه تبدیلی ۱,۱/۲*۳ اینچ توپی برزیل
 • سه راه تبدیلی ۱,۱/۲*۴ اینچ توپی برزیل
 • سه راه تبدیلی ۱*۱/۲ اینچ توپی برزیل
 • سه راه تبدیلی ۱*۳/۴ اینچ توپی برزیل
 • سه راه تبدیلی ۱*۱,۱/۴ اینچ توپی برزیل
 • سه راه تبدیلی ۱*۲ اینچ توپی برزیل
 • سه راه تبدیلی ۱*۲,۱/۲ اینچ توپی برزیل
 • سه راه تبدیلی ۱*۳ اینچ توپی برزیل
 • سه راه تبدیلی ۱*۴ اینچ توپی برزیل
 • سه راه تبدیلی ۱,۱/۴*۱/۲ اینچ توپی برزیل
 • سه راه تبدیلی ۱,۱/۴*۳/۴ اینچ توپی برزیل
 • سه راه تبدیلی ۱,۱/۴*۲ اینچ توپی برزیل
 • سه راه تبدیلی ۱,۱/۴*۲,۱/۲ اینچ توپی برزیل
 • سه راه تبدیلی ۱,۱/۴*۳ اینچ توپی برزیل
 • سه راه تبدیلی ۱,۱/۴*۴ اینچ توپی برزیل
 • سه راه تبدیلی ۲*۱/۲ اینچ توپی برزیل
 • سه راه تبدیلی ۲*۳/۴ اینچ توپی برزیل
 • سه راه تبدیلی ۲*۲,۱/۲ اینچ توپی برزیل
 • سه راه تبدیلی ۲*۳ اینچ توپی برزیل
 • سه راه تبدیلی ۲*۴ اینچ توپی برزیل
 • سه راه تبدیلی ۲,۱/۲*۱/۲ اینچ توپی برزیل
 • سه راه تبدیلی ۲,۱/۲*۳/۴ اینچ توپی برزیل
 • سه راه تبدیلی ۲,۱/۲*۳ اینچ توپی برزیل
 • سه راه تبدیلی ۲,۱/۲*۴ اینچ توپی برزیل
 • سه راه تبدیلی ۳*۴ اینچ توپی برزیل
 • زانو گالوانیزه ۹۰ سایز ۵ اینچ توپی برزیل
 • زانو گالوانیزه ۹۰ سایز ۶ اینچ توپی برزیل
 • زانو گالوانیزه ۴۵ سایز ۳/۴ اینچ توپی برزیل
 • زانو گالوانیزه ۴۵ سایز ۱ اینچ توپی برزیل
 • زانو گالوانیزه ۴۵ سایز ۱,۱/۴ اینچ توپی برزیل
 • زانو گالوانیزه ۴۵ سایز ۱,۱/۲ اینچ توپی برزیل
 • زانو گالوانیزه ۴۵ سایز ۲ اینچ توپی برزیل
 • زانو گالوانیزه ۴۵ سایز ۲,۱/۲ اینچ توپی برزیل
 • زانو گالوانیزه ۴۵ سایز ۳ اینچ توپی برزیل
 • زانو گالوانیزه ۴۵ سایز ۴ اینچ توپی برزیل
 • مغزی گالوانیزه ۵ اینچ توپی برزیل
 • مغزی گالوانیزه ۶ اینچ توپی برزیل
 • بوشن لبه دار گالوانیزه ۵ اینچ توپی برزیل
 • بوشن لبه دار گالوانیزه ۶ اینچ توپی برزیل
 • درپوش نری گالوانیزه ۳/۴ اینچ توپی برزیل
 • درپوش نری گالوانیزه ۱ اینچ توپی برزیل
 • درپوش نری گالوانیزه ۱,۱/۴ اینچ توپی برزیل
 • درپوش نری گالوانیزه ۱,۱/۲ اینچ توپی برزیل
 • درپوش نری گالوانیزه ۲ اینچ توپی برزیل
 • درپوش نری گالوانیزه ۲,۱/۲ اینچ توپی برزیل
 • درپوش نری گالوانیزه ۳ اینچ توپی برزیل

ادرس : تهران خیابان خیام شمالی، بالاتر ازچهارراه گلوبندک  ، روبه روی کاخ دادگستری ، پلاک 906

تلفن تماس : 55699853 -55160921

فکس :55602203 

موبایل: 09123037320

موبایل: 09123037320